Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Εγγραφές στο Ολοήμερο για το Σχολικό Έτος 2022-2023

 

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Ø Προκειμένου οι μαθητές/τριες να φοιτήσουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023, δεν απαιτείται οι γονείς να προσκομίσουν Βεβαίωση για την εργασιακή τους κατάσταση.

Ø Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος θα συγκροτηθούν με βάση:

Α) τις Αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του σχολείου με όποιον τρόπο μπορούν (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, δια ζώσης), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.

Β) τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης.

Ø Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική -εφόσον οι γονείς το επιλέξουν- ενώ η αποχώρησή τους θα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή τους με τη σχετική Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα: