Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ

ΣΧΕΤ. :Το, με αρ. πρωτ. 278/02-02-2016 (ΑΔΑ: 72Λ04653ΠΣ-ΙΕΡ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ


Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των Πράξεων: 1)  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» ( MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
2) «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες- ΑΠ1» ( MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα Μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους; Ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού –ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020
3) Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με Αναπηρία ή/και ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – ΑΠ1» (MIS 446745) και «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 6, 8, 9» (MIS 5000043) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.