Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων " ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία"

ΣΧΕΤ. :Το, με αρ. πρωτ. 449/18-02-2016 (ΑΔΑ: 6ΧΥ24653ΠΣ- Λ0Ψ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: « Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως υποψήφιες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9.